Zamknij

Napisz do nas


Imię i Nazwisko
Nr telefonu
Adres e-mail
Treść wiadomości

Strona główna > Porady prawne

Porady prawne

Jakie prawa ma pracodawca przed Sądem

Konflikty między pracodawcą a pracownikiem są niejako wpisane w naturę prowadzenia firmy. W Polsce te poważniejsze coraz częściej znajdują rozwiązanie przed Sądem. Jaka jest pozycja przedsiębiorcy przed polskim wymiarem sprawiedliwości? O czym powinni pamiętać pracodawcy? Na te i inne pytania odpowiada Łukasz Lipski, specjalista ds. Prawa Pracy w Europejskiej Grupie Doradczej.

Pracodawca i pracownik powinni dążyć do polubownego załatwienia sporu ze stosunku pracy. Wszelkie powstałe konflikty między pracodawcą i pracownikiem powinny zakończyć się ugodą. Warto podkreślić, że pracodawca i pracownik mogą zawrzeć ugodę sądową, ale spór powstały między nimi może zostać zażegnany w trybie ugody pozasądowej.

Pracownik może także złożyć do istniejącej u pracodawcy komisji pojednawczej wniosek o ugodowe załatwienie powstałego sporu. Oczywiście to uprawnienie ma sens, jeżeli u pracodawcy działa taka komisja.

Ugoda daje możliwość szybkiego i mniej kosztownego załatwienia sporu niż postępowanie sądowe i obie strony konfliktu powinny do tego dążyć.

Pozycja pracodawcy przed Sądem

W polskim systemie prawnym, ale nie tylko, także w systemach prawnych międzynarodowych dotyczących dziedziny prawa pracy, przedsiębiorca (pracodawca) jest uważany za jednostkę mocniejszą, bo zorganizowaną,  posiadającą zdecydowanie większe zasoby, większe możliwości służące realizacji swoich celów i zamierzeń. Od przedsiębiorcy, który w przeciwieństwie do pracownika jest postrzegany jako jednostka profesjonalna, wymaga się znajomości zasad rządzących prawem pracy i rygorystycznie podchodzi się do ciążących na nim obowiązków.

Sposoby zabezpieczenia się pracodawcy przed nadużyciami ze strony pracowników

Już na etapie rekrutacji, poprzez umiejętne zweryfikowanie referencji pracownika, pracodawca może starać się zmniejszyć ryzyko zatrudnienia kandydata, który może zachowywać się w pracy nieuczciwie. Na etapie wykonywania pracy, pracodawca może starać się wprowadzić różnego rodzaju systemy, głównie elektroniczne, monitorujące, itp. Trzeba jednak zdać sobie sprawę z tego, że te wszystkie działania są w stanie zmniejszyć ryzyko nadużyć ze strony pracowników, nie są w stanie całkowicie tego rodzaju zachowań wyeliminować. Jeżeli pracownik chce oszukać firmę, zawsze da sobie radę i żaden monitoring mu w tym nie przeszkodzi. Wydaje się więc, że kluczem do sukcesu są wzajemne relacje personalne, lojalność wobec firmy. Im pracodawca będzie godziwiej traktował pracownika, tym pole do nadużyć z jego strony będzie mniejsze.

Na co powinni zwracać uwagę pracodawcy tworząc umowy pracownicze

Pracodawcy powinni dążyć do tego aby umowa jak najpełniej odzwierciedlała stosunek pracy łączący ich z pracownikiem. Jednak umowa pracownicza to nie wszystko. Pracodawca w regulaminie pracy, który jest aktem porządkowo-organizacyjnym,  powinien dążyć do jak najpełniejszego  i jak  najbardziej szczegółowego określenia praw i obowiązków stron stosunku pracy, tak by w przypadku zaistnienia konfliktu między nim a pracownikiem, treść regulaminu przesądzała o tym, kto w sporze ma rację.

Ponadto pracodawca powinien zgodnie z art. 94 Kodeksu Pracy zaznajamiać pracowników z zakresem ich obowiązków. W praktyce zdarza się, że często zakres obowiązków pracowniczych formułowany jest w sposób chaotyczny i przypadkowy. To często rodzi wiele rozbieżności i nieporozumień. Każda strona konfliktu stara się interpretować ten zakres na swoją korzyść.

Przyczyny nieporozumień między pracodawcami a pracownikami

Nieporozumienia między pracodawcą a pracownikiem mogą wystąpić na wielu płaszczyznach. W skrócie możemy powiedzieć, że konflikt między pracodawcą a pracownikiem jest zawsze konfliktem interesów. Najczęściej dotyczą one wynagrodzenia, czasu i wymiaru pracy oraz dokonania przez pracodawcę wypowiedzenia umowy o pracę.

Zasady, których powinni przestrzegać pracodawcy, by zwiększyć szansę udowodnienia swojej racji przed Sądem

Pracodawca powinien, jak to już było wcześniej wspomniane, dążyć do tego aby treść zawartej z pracownikiem umowy pracowniczej, treść regulaminu pracy, treść zakresu obowiązków pracownika, jak najpełniej i jak najbardziej szczegółowo odzwierciedlała wolę stron, tak by w przypadku zaistnienia sporu nie było co do tego żadnych wątpliwości.

Ponadto pracodawca może poprzez wprowadzenie w swojej firmie różnych systemów elektronicznych, monitorujących, itp., zwiększyć szansę na udowodnienie swoich racji przed Sądem, albowiem posiadanie tego rodzaju dowodu jak np. nagranie video pracownika, który kradnie mienie firmowe, jest dowodem wysoce obiektywnym i wiarygodnym.

Autor : Agnieszka Kubicka